Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<TAB id="definice_jména_zarážky" to="odkaz_na_jméno zarážky" align=[left | right | center | decimal] dp=[default | "." | ","]>
nepárová značka definující umístění tabulační zarážky v textu; zarážka se nastaví definicí jména zarážky v požadovaném místě výskytu; pro vlastní tabulaci se používá odkaz na jméno existující zarážky
id definuje tabulační zarážku
to definuje odkaz (tabulaci) na existující tabulační zarážku
align definuje způsob zarovnání k tabulační zarážce
left zarovnání k levému okraji zarážky
right zarovnání k pravému okraji zarážky
center vystředění na zarážku
decimal zarovnání desetinné čárky na zarážku
dp typ desetinné čárky<TABLE width="šířka_tabulky" cols=počet_sloupců colspec=specifikace_sloupců align=[left | right | center | justify | bleedleft | bleedright] frame=[void | above | below | hsides | rhs | lhs | vsides | box | border] border=tloušťka_rámu rules=[none | basic | rows |cols |all] cellspacing="mezera_mezi_buňkami" cellpadding="mezera_uvnitř_buňky" bordercolor=""barva rámečku"" bordercolordark=""barva stínu rámečku"" bordercolorlight=""barva světlejší části rámečku"" clear=[left | right | all] noflow units=[en | relative | pixels] nowrap>
...posloupnost_prvků_tabulky...
</TABLE>
width specifikuje šířku tabulky (implicitně v pixelech), použitím přípony "%" je možno hodnoty zadávat i relativně vzhledem k šířce okna prohlížeče (např. width="50%")
cols specifikuje celkový počet sloupců tabulky a napomáhá prohlížecímu programu určit počáteční zobrazení tabulky
colspec specifikuje šířky a zarovnání jednotlivých sloupců (např. colspec="L8 C20 R50"; L,R,C specifikuje zarovnání vlevo, vpravo, centrovaně)
align ovlivňuje umístění objektu vůči okolí
left vodorovné umístění objektu na levý okraj
right vodorovné umístění objektu na pravý okraj
center zarovnání doprostřed mezi levý a pravý okraj okna
justify zarovnání do bloku (roztažení mezi levý a pravý okraj okna - pokud to jde)
bleedleft rozšíření Netscape
bleedright rozšíření Netscape
frame určuje způsob zobrazení vnějších obrysů tabulky
none/void žádný obrys (implicitní hodnota)
above jen horní strana
below jen dolní strana
hsides horní a dolní strana
lhs jen levá strana
rhs jen pravá strana
vsides levá a pravá strana
border/box všechny čtyři strany
border určuje tloušťku vnějšího obrysu (implicitně v pixelech)
rules předepisuje vzhled tabulkové mřížky (oddělujících čar uvnitř tabulky)
none žádné čáry
basic vodorovné čárky mezi skupinami (THEAD, TFOOT, TBODY)
rows čáry mezi řádky
cols čáry mezi sloupci
all všechny čáry (implicitní hodnota)
cellspacing nastavuje velikost mezery mezi jednotlivými buňkami tabulky
cellpadding nastavuje velikost mezi okrajem buňky tabulky a jejím obsahem
clear specifikuje způsob obtékání tabulky
left obtékány budou obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky
noflow zákaz plovoucího textu v tabulce (rozšíření Netscape)
nowrap způsob zalamování textu uvnitř buňek tabulky
units specifikuje další volby pro atribut colspec
en v počtu písmen "n"
relative relativní šířka sloupce
pixels šířka v pixelech (implicitní hodnota)<TBODY align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline]>
...posloupnost_řádků_záhlaví tabulky...
</TBODY>
párová značka uzavírající skupinu řádků tabulky a specifikující neuvedené atributy pro všechny tabulkové řádky skupiny; značka TBODY je nepovinná, pokud tabulka neobsahuje záhlaví THEAD a TFOOT
align určuje způsob horizontálního zarovnávání obsahu buněk pro všechny řádky skupiny:
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraji buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)<TD align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline] nowrap bgcolor="barva" width="šířka" coldiv=počet_sloučených_sloupců nowrap bgcolor="barva" background=""barva pozadí" bordercolor=""barva rámečku"" bordercolordark=""barva stínu rámečku"" bordercolorlight=""barva světlejší části rámečku"" rowdiv=počet_sloučených_řádků axis="návěští_buňky" axis="seznam_návěští_buňky">
...obsah pole...
</TD>
párová značka specifikující běžnou buňku; koncová značka </TD> je nepovinná
align určuje způsob zarovnávání textu
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraj i buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)
nowrap potlačuje automatické dělení řádků uvnitř buňky
bgcolor barva pozadí
width určuje požadovanou šířku tabulky
coldiv počet sloupců, které mají být sloučeny do jedné; vlastně prodlužuje buňku doprava přes n sloupců
rowdiv počet řádků, které mají být sloučeny do jednoho; vlastně prodlužuje buňku dolů přes n řádků
axis umožňuje specifikovat návěští buňky (např. jako název databázového pole); chybí-li, použije se obsah buňky
axes seznam axis návěští oddělených čárkou, která dohromady identifikují názvy polí řádku a sloupce obsahujících buňku<TEXT> ...text... </TEXT>
párová značka vymezující text, který nemá mít vzhled identifikátoru
<TEXTAREA name="jméno_pole" rows="počet_řádků" cols="počet_sloupců" wrap=[off | virtual | physical] align=[top | middle | bottom | left | right] disabled error="chybové_hlášení"
...text...
</TEXTAREA>
párová značka sloužící k definici víceřádkového vstupního pole formuláře; smí se vyskytnout pouze v prvku FORM a nesmí být vnořována; text uložený mezi počáteční a koncovou značku je vložen do pole jako předvolba
name symbolické jméno odesílané serveru
rows počet řádků pole (v počtu znaků)
cols počet sloupců pole (v počtu znaků)
wrap zalamování textu uvnitř pole
off data jsou odesílána přesně jak jsou zapisována (implicitní hodnota)
virtual text je v poli zalamován, ale data jsou odesílána přesně jak byla zapsána
physical text je v poli zalamován a v bodě zlomu je odesílán nový řádek
align ovlivňuje umístění objektu vůči okolí
top horní okraj objektu bude zarovnán s horním okrajem řádku
middle střed objektu bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj objektu bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění objektu na levý okraj
right vodorovné umístění objetu na pravý okraj
disabled zobrazení pole bez možnosti jeho modifikace
error hlášení pro případ neplatné hodnoty pole<TFOOT align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline]>
...posloupnost_řádků_záhlaví tabulky...
</TFOOT>
párová značka uzavírající skupinu řádků tabulky a specifikující neuvedené atributy pro všechny tabulkové řádky skupiny
align určuje způsob horizontálního zarovnávání obsahu buněk pro všechny řádky skupiny:
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraji buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)<TH align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline] nowrap bgcolor="barva" width="šířka" coldiv=počet_sloučených_sloupců rowdiv=počet_sloučených_řádků bordercolor=""barva rámečku"" bordercolordark=""barva stínu rámečku"" bordercolorlight=""barva světlejší části rámečku"" axis="návěští_buňky" axis="seznam_návěští_buňky">
...obsah pole...
</TH>
párová značka označující hlavičku sloupce nebo řádku; zpravidla je vzhledově odlišena od ostatních buňek
align určuje způsob zarovnávání textu
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraji buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)
nowrap potlačuje automatické dělení řádků uvnitř buňky
bgcolor barva pozadí
width určuje požadovanou šířku tabulky
coldiv počet sloupců, které mají být sloučeny do jednoho; vlastně prodlužuje buňku doprava přes n sloupců
rowdiv počet řádků, které mají být sloučeny do jednoho; vlastně prodlužuje buňku dolů přes n řádků
axis umožňuje specifikovat návěští buňky (např. jako název databázového pole); chybí-li, použije se obsah buňky
axes seznam axis návěští oddělených čárkou, která dohromady identifikují názvy polí řádku a sloupce obsahujících buňku<THEAD align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline]>
...posloupnost_řádků_záhlaví tabulky...
</THEAD>
párová značka uzavírající skupinu řádků tabulky a specifikující neuvedené atributy pro všechny tabulkové řádky skupiny
align určuje způsob horizontálního zarovnávání obsahu buněk pro všechny řádky skupiny:
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraji buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)<TILDE> proměnná </TILDE>
vlnka; proměnná s vlnkou nad
<TITLE> ...text titulku... </TITLE>
párová značka, která definuje titulek dokumentu, každý HTML dokument musí obsahovat titulek TITLE (měl by obsahovat stručnou a výstižnou charakteristiku; použije se například v seznamu záložek, zobrazí se na horní liště okna prohlížecího programu a zachovává jej většina vyhledávacích programů; počet znaků by neměl překročit 64 znaků
<TR align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline]   nowrap bgcolor="barva" background=""barva pozadí" bordercolor=""barva rámečku"" bordercolordark=""barva stínu rámečku"" bordercolorlight=""barva světlejší části rámečku">
...posloupnost tabulkových polí...
</TR>
párová značka specifikující tabulkový řádek v jedné ze tří sekcí (THEAD, TFOOT a TBODY); musí obsahovat nejméně jeden prvek TH nebo TD; koncová značka je nepovinná
align určuje způsob zarovnávání textu
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
nowrap text se nebude v řádcích zalamovat. To funguje jen pokud není zadaná fixní šířka tabulky parametrem WIDTH
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraji buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)<TT> ... </TT>
písmo s pevnou šířkou znaku