Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<SCRIPT language="jazyk" src="url">
...text skriptu...
</SCRIPT>
párová značka ohraničující skript (speciální předpis, který v požadovaném bodě prohlížecí program vykoná)
language v současnosti JavaScript - povinný atribut
src specifikuje URL, které obsahuje instrukce skriptu; je-li uveden, bude takto získaný skript doplňen instrukcemi obsaženými ve značce
!definice není standardizována
<SELECT name="jméno_pole" size=počet_zobrazených multiple src="url_grafiky" width=šířka_grafiky height=výška_grafiky units=jednotka align=[top | middle | bottom | left | right] disabled error="chybové_hlášení"
<OPTION> ...
...
</SELECT>
párová značka sloužící k výběru z nabídky definované prvky <OPTION> uvnitř kontejneru <SELECT>
name symbolické jméno odesílané serveru
size určuje počet zobrazených položek při inicializaci formuláře; pokud je počet položek větší než číslo uvedené u size dochází k jejich rolování
multiple možnost výběru více položek současně (implicitně 1)
src absolutní/relativní URL grafiky zobrazované pro tuto nabídku místo OPTION textů identifikovaných na grafice jako "hotspot"
width požadovaná šířka grafiky
height požadovaná výška grafiky
units jednotka pro zadání rozměrů grafiky (implicitně pixely)
align ovlivňuje umístění objektu vůči okolí
top horní okraj objektu bude zarovnán s horním okrajem řádku
middle střed objektu bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj objektu bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění objektu na levý okraj
right vodorovné umístění objetu na pravý okraj
disabled zobrazení pole bez možnosti jeho modifikace
error hlášení pro případ neplatné hodnoty pole<SMALL> ... </SMALL>
malé písmo
<STRIKE> ... </STRIKE>

<S> ... </S>
přeškrtnuté písmo
<SPACER type=způsob_použití_mezer size=velikost_mezery width="šířka_mezery" height="výška_mezery" align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmidlle | baseline | absbottom]>
nepárová značka umožňující definování mezer v textu
type definuje, kam má být mezera vkládána
horizontal - mezery mezi slovy v řádku (implicitní)
vertical - mezery mezi řádky textu
block - umožňuje vkládat volný blok do textu, jehož velikost je deklarována atributy width a height
size definuje velikost mezery
width definuje šířku prázdného bloku
height definuje výšku prázdného bloku
align umístění volného bloku vůči okolí
top horní okraj volného bloku bude zarovnán s horním okrajem řádku
midlle střed bloku bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj bloku bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění na levý okraj; text obtéká blok zprava
right vodorovné umístění na pravý okraj; text obtéká blok zleva
texttop horní okraj bloku bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
absmiddle střed bloku bude zarovnán na střed řádku
baseline dolní okraj bloku bude zarovnán na účaří řádku
absbottom dolní okraj bloku bude zarovnán se spodním okrajem řádku
! nestandardní rozšíření Netscape Navigatoru
<SQRT>... výraz ...</SQRT>
párová značka sloužící pro zápis druhé odmocniny z výrazu uloženého uvnitř prvku
<STRONG> ... </STRONG>
zesílení textu (typicky tučným písmem)
<STYLE notation="application/css" src="url">
...definice stylů...
</STYLE>
párová značka, která umožňuje explicitně definovat styly v dokumentu; tělo stylu obsahueje instrukce tvaru selektor[, selektor[, ...]] {deklarace[, deklarace[, ...]]}, kde selektor je libovolný prvek HTML a deklarace je dvojice vlastnost:hodnota (např.: H1 {font_family:helvetica, color:red})
instrukce tedy umožňují předepsat prohlížecímu programu způsob sazby dokumentu
notation povinný atribut; určuje MIME typ (pro definice stylu byl vyhrazen MIME typ 'application/css')
src specifikuje URL, který obsahuje text stylu; je-li uveden, bude takto získaný dokument doplňen instrukcemi obsaženými na daném URL
!definice není standardizována
<SUB> ... </SUB>
dolní index
<SUP> ... </SUP>
horní index