Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<OL type=[a | A | i | I | 1] start|seqnum=počáteční_hodnota continue compact align=[center | left | right | justify] clear=[left | right | all]>
...položky seznamu...
</OL>
párová značka vymezující uspořádaný seznam; prvek <OL> musí obsahovat alespoň jeden prvek <LH> nebo <LI>
type způsob číslování položek seznamu
a malými písmeny abecedy
A velkými písmeny abecedy
i římskými číslicemi (malá písmena)
I římskými číslicemi (velká písmena)
1 arabskými číslicemi (implicitní)
start počáteční hodnota číslování položek seznamu (rozšíření Netscape)
seqnum počáteční hodnota číslování položek seznamu
continue zajišťuje návaznost na předchozí seznam (čítač si ponechává aktuální hodnotu)
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)
align způsob horizontálního zarovnání seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)
clear způsob obtékání seznamu
left jen pro seznamy umístěné vlevo
right jen pro seznamy umístěné vpravo
all další text pokračuje až pod všemi položkami seznamu<OPTION selected value="odesílaná_hodnota" shape="tvar_hotspot" disabled error="chybové_hlášení" >
...identifikace volby...
</OPTION>
párová značka identifikující volbu uvnitř kontejneru <SELECT>
selected počáteční vybraná volba
value určení odesílané hodnoty pro tuto volbu; není-li atribut uveden, odesílá se obsah volby
shape tvar "hotspotu" na grafickém objektu definovaném atributem src; navrhované hodnoty jsou: "default", "circle x,y,z", "rect x,y,w,h", "polygon x1,y1,x2,y2,..."
disabled zobrazení hodnoty bez možnosti její volby
error hlášení pro případ neplatné volby<A NAME="over">
čitatel<OVER>jmenovatel
nepárová značka oddělující v matematickém výrazu čitatel od jmenovatele; mezi čitatel a jmenovatel se automaticky umisťuje přizpůsobená zlomková čára; prvek musí být uzavřen uvnitř prvku <BOX>
<OVERLAY src="urtl>
nepárová značka umožňující překrývání obrázků; atribut src určuje URL obrázku, který má být přidán k původnímu obrázku idnetifikovaném v src mateřské značky <FIG>