Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<MAP name="návěští">
...vymezení citlivých oblastí příkazem <AREA>...
</MAP>
párová značka, která umožňuje definovat "hypertextově citlivé plochy" obrázků
name jméno; vytváří v dokumentu návěští použitelné jako cíl atributu usemap uvedenému v prvku IMG; odkaz (URL) na toto návěští se zapisuje ve tvaru <IMG ...usemap="#jméno"...><MARQUEE direction=[left | right] align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmidlle | baseline | absbottom] width="šířka" height="výška" vspace="vertikální_odsazení" hspace="horizontální_odsazení" behavior=[scroll | slide | alternate] loop=počet_opakování scrolldelay=rychlost rolování scrollamount=plynulost_rolování>
...běžící_text...
</MARQUEE>
párová značka vymezující prostor, ve kterém je zobrazován běžící text
direction směr rolování textu
left posun textu doleva (implicitní)
right posun textu doprava
align umístění běžícího textu vůči okolí
top horní okraj běžícího textu bude zarovnán s horním okrajem řádku
midlle střed běžícího textu bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj běžícího textu bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění na levý okraj
right vodorovné umístění na pravý okraj
texttop horní okraj běžícího textu bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
absmiddle střed běžícího textu bude zarovnán na střed řádku
baseline dolní okraj běžícího textu bude zarovnán na účaří řádku
absbottom dolní okraj běžícího textu bude zarovnán se spodním okrajem řádku
width požadovaná šířka běžícího textu
height požadovaná výška běžícího textu
vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem běžícího textu ve svislém směru
hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem běžícího textu ve vodorovném směru
behavior způsob rolování
scroll rolování začíná s prázdným blokem, text odjede z okna a rolování se opakuje
slide jako scroll, pouze text dojede na konec, rolování skončí na konci textu, zmizí z okna a vše se opakuje
alterneate rolování tam a zpět
loop počet, kolikrát má být běžící text zobrazen
scrolldelay nastavení rychlosti rolování, udává počet milisekund mezi jednotlivými změnami
scrollamount určuje počet pixelů o kolik se text posune během jedné změny
! nestandardní rozšíření Internet Exploreru
<MATH class=režim box>
párová značka obklopující zdrojový text vzorce (ten je považován za součást řádku, v němž se nachází)
class režim psaní vzorců; implicitně platí matematický režim
chem režim psaní chemických vzorců
box rámeček kolem vzorce<MENU align=[center | left | right | justify] compact>
...položky_seznamu...
</MENU>
párová značka vymezující neuspořádaný seznam obsahující oddělené víceřádkové položky; prvek MENU musí obsahovat nejméně jeden LI prvek definující položku seznamu; MENU je zastaralý prvek, který je postupně nahrazován konstrukcí <UL plain wrap=horiz>; značka nebude v budoucnu podporována
align způsob horizontálního zarovnání seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)<META name="identifikátor" content="hodnota" http-equiv="identifikátor">
nepárová značka, která umožňuje získat od serveru speciální metainformace o dokumentu; tyto informace mají dvě hlavní funkce: 1. poskytnout prostředky ke zjištění, zda soubor existuje a jak jej obdržet nebo zpřístupnit a 2. dokumentovat obsah, kvalitu a vlastnosti dokumentu indikací jeho fyzického stavu; každý metaprvek specifikuje dvojici 'idnetifikátor/hodnota'; pomocí těchto dvou atributů lze modifikovat, nebo zavést další prvky HTTP hlavičky dokumentu a tím informovat prohlížecí program např. o stavu dokumentu
name specifikuje identifikátor; není-li uveden určuje identifikátor atribut http-equiv
content specifikuje hodnotu
http-equiv název HTTP hlavičky, které se to týká; ovlivňuje obsah hlavičky HTTP protokolu<MULTICOL cols=počet_sloupců gutter=mezera_mezi_sloupci width="celková_šířka_sloupců">
...text...
</MULTICOL>
párová značka dělící text vložený v kontejneru na sloupce
cols počet sloupců, na které se bude text dělit
gutter mezera mezi sloupci textu (implicitně 10 pixelů)
width celková šířka dělelná na sloupce
!rozšíření Netscape Navigatoru