Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<LANG> ... </LANG>
párová značka definující jazykový kontext
!prvek není standardizován
symbol<LEFT> ...výraz... <RIGHT>symbol
nepárové značky sloužící k vytváření levých <LEFT> a pravých <RIGHT> automaticky výškově přizpůsobených závorek; symbol je znak určující druh závorky (kulatá, hranatá, složená nebo svislá čára); prvek musí být uzavřen uvnitř prvku <BOX>
<LH>
...text záhlaví seznamu...
</LH>
párová značka, která definuje záhlaví seznamu jako nadpis seznamu
<LI type=[disk | circle | square | a | A | i | I | 1] value=číslo_položky start=číslo align=[center | left | right | justify]>
...text položky seznamu...
</LI>
párová značka definující jednotlivé položky seznamu
type vzhled grafických symbolů zahajujících položky seznamu
disk plné tečky (implicitní)
circle prázdná kolečka
square čtverečky
type následující typy jsou rozšířením Netscape Navigatoru a platí pouze u číslovaných seznamů:
a číslovaní pomocí malých písmen abecedy
A číslování pomocí velkých písmen abecedy
i číslování pomocí římských číslic (malá písmena)
I číslování pomocí římských číslic (velká písmena)
1 číslování číslicemi (implicitní)
start nastavuje počáteční hodnotu u číslovaného seznamu (rozšíření Netscape Navigatoru)
value pořadové číslo položky v uspořádaném seznamu (jen u číslovaného seznamu)
align způsob horizontálního zarovnání obsahu této položky seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)<LINK href="url" title="text" rel="typ" rev="typ">
nepárová značka specifikující vazbu na jiný dokument; prvek se typicky využívá např. pro vyjádření autorství, stránkový obsah, rejstřík, glosář, starší nebo novější verze dokumentu, hierarchii dokumentu, sdružené zdroje jako např. styly a podobně; záhlaví může obsahovat několik prvků <LINK>
href URL cíle odkazu
title stručný popisek informace, na kterou značka odkazuje; čistě informativní položka
rel určuje význam cílového dokumentu a jeho vztah k dokumentu stávajícímu
rev opak atributu rel; určuje vztah aktuálního dokumentu k odkazovanému
typ je jeden z následujících definovaných názvů pro rev a rel (seznam názvů není definitivní):
Parent rodič
Made autor (odkaz na domovskou stránku nebo mailto)
Home domovská stránka
ToC obsah (Table of Contens)
Index rejstřík
StyleSheet styl dokumentu
Glossary glosář (slovík pojmů)
Copyright copyright
Up nadřazený dokument (v hierarchii)
Next následující dokument (v hierarchii)
Previous předchozí dokument (v hierarchii)
Help stránka s nápovědou
Bookmark ústřední dokument hierarchie