Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<Hn src="url" nowrap align=[left | right | center | justify] clear=[left | right | all] dingbat=symbol seqnum=číslování skip=krok>

...text nadpisu...

</Hn>

párová značka sloužící pro specifikaci nadpisů v dokumentu; H1 je největší a H6 nejmenší písmo
src URL adresa grafiky, která má být vložena před vlastní text nadpisu
nowrap zakazuje lámání řádků uvnitř nadpisu, s výjimkou míst vynuceného přechodu na nový řádek (<BR>)
align slouží pro určení pozice nadpisu ve vodorovném směru
left zarovnání vlevo (implicitní)
right zarovnání vpravo
center zarovnání na střed
justify zarovnání obou okrajů
clear specifikace způsobu obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky uložené vlevo
right obtékány budou obrázky uložené vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky
dingbat grafiký symbol vložený před text nadpisu; jména grafických symbolů jsou standardizována jako doplňek HTML (např. clock, mouse, ...)
seqnum určuje ručně pořadové číslo hlavičky v rámci automatického číslování hlaviček
skip zvětší hodnotu automatického čítače o uvedené číslo<HAT> proměnná </HAT>
stříška; proměnná se stříškou nad
<HEAD> ...prvky záhlaví... </HEAD>
párová značka, která vymezuje záhlaví dokumentu; obsahuje uspořádanou kolekci informací o dokumentu, která slouží výlučně pro prohlížecí program; do záhlaví dokumentu náleží prvky: <TITLE>, <BASE>, <ISINDEX>, <META>, <LINK>, <STYLE>, <SCRIPT><HR size=tloušťka_čáry width= délka_čáry
noshade src=" url_grafiky" align=[left | right | center] clear=[left | right | all]>
nepárová značka vytvářející vodorovnou čáru v textu
size tloušťka čáry v pixelech (zobrazovaných bodech)
width délka čáry udaná buď počtem pixelů nebo relativní šířkou v procentech (vztaženo na aktuální šířku okna)
noshade zákaz vytvoření stínu - čára se nebude jevit plasticky
src URL grafiky, kterou má být realizována dělící čára
align způsob umístění čáry v okně
left zarovnání k levému okraji (implicitní)
right zarovnání k pravému okraji
center zarovnání do středu
clear specifikuje způsob obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky<HTML> ... </HTML>
párová značka, která slouží k ohraničení každého dokumetu