Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<FIG src="url">
...popis_obrázku...
</FIG>
párová značka zařazující do dokumentu klasický samostatný obrázek, který lze opatřit popiskem a dalšími náležitostmi
src URL obrázku, který má být vložen do textu
!nestandartní prvek
<FN id=jméno>
...text_poznámky_pod_čarou...
</FN>
párová značka, sloužící k vytváření poznámek pod čarou; prohlížecí program by podle definice měl zobrazit poznámku pod čarou v tzv. pop_up okénku (tj. v okně, které se objeví v okamžiku vyvolání poznámky pod čarou)
id identifikuje poznámku pod čarou; odkaz na poznámku pod čarou v textu se realizuje prostřednictvím hyperlinkové značky <A HREF=#jméno>...</A> povinný atribut<FONT size=n color="barva" face="typ">
...text...
</FONT>
výběr velikosti, barvy a typu písma
size velikost písma (nabývá hodnot od 1 do 7; 7 je největší písmo)
color barva písma
face typ písma
<FORM action="url_skriptu" method=[get | post] enctype="způsob_kódování" script="url_skriptu" target="cílové_okno">
...prvky formuláře...
</FORM>
párová značka vymezující formulář, kterým se získávají informace od uživatele; formuláře nelze vnořovat
action URL skriptu, který zpracuje data odeslaná pomocí formuláře
method způsob odeslání dat
get doplněním na konec aktivního URL (implicitní)
post v těle požadavku
enctype způsob kódování dat (implicitně application/x-www-form-urlencoded)
script lokátor jednoúčelového CGI skriptu, který prohlížecí program zavede za účelem předzpracování výstupů formuláře před jejich odesláním na cíl specifikovaný atributem action
target jméno okna, rámce, nebo prohlížeče, ve kterém má být zobrazen výsledek získaný odesláním formuláře<FRAME src="url_dokumentu" name="jméno_rámu" marginheight="výška_okraje" marginwidth="šířka_okraje" scrolling=[yes | no | auto] noresize>
nepárová značka definující jeden rám uvnitř prvku <FRAMESET>
src URL dokumentu, který má být obsahem rámu
name jméno rámu, které může sloužit jako cíl pro hypertextové odkazy
marginheight vzdálenost mezi textem a okrajem rámu ve svislém směru (v pixelech)
marginwidth vzdálenost mezi textem a okrajem rámu ve vodorovném směru (v pixelech)
scrolling opatření rámu posuvnými pruhy
yes ano
no ne
auto automaticky, jsou-li potřeba (implicitní hodnota)
noresize zákaz měnit velikost rámu uživatelem
!prvek není standardizován
<FRAMESET rows="podélné_dělení_okna" cols="svislé_dělení_okna">
...<FRAME>...
</FRAMESET>
párová značka sloužící k rozdělení okna prohlížecího programu; používá se v HTML dokumentu místo příkazu <BODY>; uvnitř tohoto kontejneru se smí vyskytovat pouze příkaz <FRAME>, případně další skupina <FRAMESET> (vnořování je přípustné)
rows podélné dělení okna; seznam je dělený čárkou
cols svislé dělení okna; seznam je dělený čárkou
* dělení ve stejném poměru
n% procentuální dělení
n absolutní dělení (v pixelech)
!prvek není standardizován