Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<I> ... </I>
kurzíva
<IFRAME align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmidlle | baseline | absbottom] width="šířka" height="výška" vspace="vertikální_odsazení" hspace="horizontální_odsazení" name="jméno_rámu" scrolling=[yes | no | auto] noresize>
...obsah_plovoucího_okna...
</IFRAME>
párová značka umožňující otevření tzv. plovoucího okna uvnitř aktuálního dokumentu
align umístění plovoucího okna
top horní okraj okna bude zarovnán s horním okrajem řádku
midlle střed okna bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj okna bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění na levý okraj; text obtéká okno zprava
right vodorovné umístění na pravý okraj; text obtéká okno zleva
texttop horní okraj okna bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
absmiddle střed okna bude zarovnán na střed řádku
baseline dolní okraj okna bude zarovnán na účaří řádku
absbottom dolní okraj okna bude zarovnán se spodním okrajem řádku
width požadovaná šířka okna
height požadovaná výška okna
vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem okna ve svislém směru
hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem okna ve vodorovném směru
name jméno rámu, které může sloužit jako cíl pro hypertextové odkazy
scrolling opatření rámu posuvnými pruhy
yes ano
no ne
auto automaticky, jsou-li potřeba (implicitní hodnota)
noresize zákaz měnit velikost rámu uživatelem
! nestandardní rozšíření Internet Exploreru
<IMG src="url" lowsrc="url" alt="alternativní_text" align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmidlle | baseline | absbottom] width="šířka" height="výška" units=jednotka vspace="vertikální_odsazení" hspace="horizontální_odsazení" border="šířka_rámečku" ismap usemap="url" dynsrc="url_videozáznamu" controls loop=počet_opakování>


nepárová značka, která do dokumentu zařazuje grafický objekt
src URL grafického objektu, který má být vložen do textu
lowsrc URL konceptové grafiky (prohlížecí program přenese konceptový tvar grafiky, dokompletuje celý dokument a až poté začne přenášet plné verze grafiky zadané atributy src)
alt alternativní text, který se vypisuje v případě, že prohlížecí program neumí (příp. nesmí) zobrazovat grafiku
align umístění grafického objektu vůči okolí
top horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem řádku
midlle střed grafiky bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění na levý okraj; text obtéká grafiku zprava
right vodorovné umístění na pravý okraj; text obtéká grafiku zleva
texttop horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
absmiddle střed grafiky bude zarovnán na střed řádku
baseline dolní okraj grafiky bude zarovnán na účaří řádku
absbottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
width požadovaná šířka grafiky (prohlížecí program by měl grafiku zvětšit/zmenšit tak, aby její šířka při zobrazení byla rovna zadanému počtu bodů)
height požadovaná výška grafiky
vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve svislém směru
hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve vodorovném směru
units jednotka (implicitně pixely)
border šířka rámečku vytvořeného kolem grafiky představující odkaz; border=0 nebude vykreslen žádný rámeček
ismap označuje, že při stisknutí tlačítka myši v oblasti grafiky má prohlížecí program předat souřadnice této oblasti CGI skriptu kotvy
usemap URL na definici citlivých ploch obrázku (prvek MAP)
dynsrc přehrávání dynamických dat - videozáznamu; rozšíření Internet Exploreru
controls k záznamu definovaném atributem dynsrc přidá ovládací prvky; rozšíření Internet Exploreru
loop určuje počet opakování videozáznamu definovaného atributem dynsrc; nestandardní rozšíření Internet Exploreru<INPUT type=[text | password | checkbox | radio | submit | reset | hidden | image | file | range | scribble | jot] name="jméno_pole" value="hodnota" checked min=dolní_mez max=horní_mez src="url_grafiky" size="rozměry_pole" maxlength=max_znaků align=[top | middle | bottom | left | right] accept="souborový_typ" dissabled error="chybové_hlášení">
nepárová značka sloužící k definici jednoho jednoduchého vstupního pole formuláře; formulář zpravidla obsahuje několik <INPUT> prvků
type druh vstupního pole
text jednořádkové vstupní pole; atributem value lze zadat počáteční hodnotu pole
password jako text, ale není zobrazována uživatelem zapisovaná hodnota
checkbox zaškrtávací políčko, atributem value lze specifikovat hodnotu vracenou při zaškrtnutí tohoto políčka
radio volba právě jedné možnosti; atributem value lze specifikovat hodnotu vracenou pro tuto volbu
submit tlačítko odesílající data k serveru; atributem value lze definovat popis tlačítka
reset tlačíto pro nastavení implicitních hodnot prvků formuláře; atributem value lze definovat popis tlačítka
hidden skryté pole; atributem value lze specifikovat pevnou hodnotu nezadávanou uživatelem
image na poklep citlivá grafika specifikovaná atributem src - pokyn k odeslání dat serveru s připojenými souřadnicemi místa odkliknutí
file pole pro zadání jména souboru; umožňuje k výstupu formuláře připojit jeden nebo více lokálních souborů; atributem value lze specifikovat implicitní název souboru; atributem accept lze vymezit přípustné typy souborů; tento typ pole vyžaduje v deklaraci formuláře atributy enctype="multipart/form-data" method=post
range číselný interval (přetáčecí pole)
scribble "počmáratelná" grafika specifikovaná atributem src
jot "popsatelná" grafika specifikovaná atributem src
name symbolické jméno pole odesílané serveru (musí být v rámci formuláře jednoznačné); pro typ pole checkbox|radio může mít řada INPUT prvků vytvářejících blok totožné symbolické jméno
value hodnota pole (dle typu)
checked specifikuje implicitní zaškrtnutí pole typu checkbox nebo určuje implicitní volbu pole typu radio
min dolní mez číselného intervalu pro typ pole range
max horní mez číselného intervalu pro typ pole range
src URL grafiky pro typ pole image, scribble, jot
size počet_znaků | počet_znaků, počet_řádků; fyzický rozměr pole typu text|password
maxlength maximální počet znaků akceptovaný v poli typu text|password
align ovlivňuje umístění objektu vůči okolí
top horní okraj objektu bude zarovnán s horním okrajem řádku
middle střed objektu bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj objektu bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění objektu na levý okraj
right vodorovné umístění objetu na pravý okraj
accept seznam MIME typů nebo vzorů přípustných pro pole typu file, který je skript ochoten přijímat; je na prohlížecím programu, aby podle přípony zkontroloval, zda uživatel zadal přípustný soubor
disabled zobrazení pole bez možnosti jeho modifikace
error hlášení pro případ chybné hodnoty<INS> ... </INS>
párová značka definující vložený text (např. v právnických dokumentech)
!prvek není standardizován
<ISINDEX action="url" prompt="text">
nepárová značka zajišťující, že prohlížecí progarm bude chápat dotyčný dokument jako dokument s primitivním formulářem pro dotaz s prostými klíčovými slovy; způsob zobrazení pole dotazu je věcí prohlížecího programu
action URL, kam má být požadavek z formuláře předán; není-li atribut uveden, použije se aktuální URL
prompt text, pod kterým má výt uvedeno pole dotazu; není-li atribut uveden, použije se implicitní text určený prohlížecím programem<ITEM>...položka_matice...</ITEM>
párová značka definující běžnou položku matice <ARRAY>; koncová značka nemusí být uvedena