Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<CAPTION align=[top | bottom | left | right]>
...nadpis_tabulky...
</CAPTION>
párová značka specifikující nadpis tabulky nebo obrázku
align určuje pozici nadpisu vůči vnějším okrajům tabulky
top nahoře uprostřed (implicitní hodnota)
bottom dole uprostřed
left vlevo
right vpravo<CENTER> ... </CENTER>
vystředění textu a obrázků
čitatel
<CHOOSE>
jmenovatel
nepárová značka umožňující vyjádření kombinatorického "n nad k"; výraz před značkou je "čitatel", za značkou "jmenovatel" kombinatorického výrazu; celý výraz je automaticky uzavřen do kulatých závorek; prvek musí být umístěn uvnitř prvku <BOX>
<CITE> ... </CITE>
odkaz na literaturu (používá se jako citace nebo odkazy na jiné zdroje)
<CODE> ... </CODE>
program (př. zdrojový text programu)
<COL div=počet width="šířka" align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline]>
nepárová značka specifikující implicitní atributy tabulkového sloupce; každý prvek COL specifikuje jeden sloupec tabulky
div určuje počet sloupců, pro které budou platit shodné charakteristiky; implicitní hodnota je 1; div=0 implikuje pro všechny sloupce od tohoto do posledního včetně
width určuje šířku v pixelech; může být specifikována v jiné jednotce připojením standardizované zkratky jednotky; hodnota může být absolutní nebo relativní; relativní šířka se určuje vzhledem k celkové šířce tabulky příponou:
"%" procentuálně
"*" pro šířku danou rozdělením zbývající šířky v poměru čísla stojícího před znakem *
align určuje způsob horizontálního zarovnávání obsahu buněk pro celý sloupec
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraji buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)<COLGROUP align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" div=n width=n (výška) valign=[top | middle | bottom | baseline]>
...<tabulka>...
</COLGROUP>
párová značka umožňující specifikovat společné vlastnosti pro skupinu tabulkových sloupců; hodnoty atributů uvedených v prvku COLGROUP se přenesou na všechny sloupce uzavřené ve skupině. Uvádí se za tagem <table> nebo <caption>
align určuje způsob horizontálního zarovnávání obsahu buněk pro celý sloupec
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
char zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
char znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
charoff specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
div na kolik za sebou jdoucích sloupců se to bude aplikovatdiv=2 (první dva)
valign definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
top zarovnání k hornímu okraji buňky
middle zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
bottom zarovnání k dolnímu okraji buňky
baseline totéž jako bottom (rozšíření Netscape)<CREDIT> ... </CREDIT>
odkaz na pramen; značka umístěna uvnitř kontejneru <FIG>