Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<B> ... </B>
tučné písmo
<BANNER> ...text... </BANNER>
párová značka specifikující trvale zobrazenou partii textu bez ohledu na to, jak uživatel s dokumentem posouvá; prvek musí být zařazen na začátek těla dokumentu (bezprostředně za prvek BODY)
<BAR> proměnná</BAR>
pruh; proměnná s vodorovnou čárou nad
<BASE href="url" target="cílové okno">
nepárová značka definující základní část URL pro interpretaci relativních URL obsažených v dokumentu; je-li prvek uveden, pak se všechny relativní lokátory v dokumentu vztahují k tomuto URL; pokud není prvek uveden, užívá se implicitně jeho základní URL, pod nímž byl dokument získán
href základní URL pro dokument (musí se jednat o absolutní tvar)
target implicitní cílové okno pro všechny odkazy v dokumentu (pokud neobsahují vlastní parametr target)<BASEFONT size=n color="barva" face="typ">
...text...
</BASEFONT>
umožňuje předepsat velikost, barvu a typ základního písma
size velikost písma (nabývá hodnot od 1 do 7; 7 je největší písmo)
color barva písma
face typ písma
<BELOW sym=[line | equals | cub | larr | rarr | hat | tilde]>
...výraz...
</BELOW>
párová značka specifikující speciální podtrhávání matematických výrazů
sym předepisuje způsob podtrávání
line jednoduchá čára (implicitní)
equals dvojitá čára
cub ležatá složená závorka
larr šipka doleva
rarr šipka doprava
hat stříška
tilde vlnka<BGSOUND src="url_zvukového_záznamu" loop=počet_opakování " title="titulek - jméno">
nepárová značka která při prohlížení dokumentu automaticky spustí přehrávání zvukového záznamu
src URL souboru se zvukovým záznamem
loop určuje počet opakování; vstupem může být číslo udávající počet opakování nebo slovo infinite pro nekonečné opakování
title nepovinný atribut popisující soubor s hudbou nebo zvukem
! nestandardní rozšíření Internet Exploreru
<BIG> ... </BIG>
velké písmo
<BLINK> ... </BLINK>
párová značka vymezující blikající text
!prvek není standardizován
<BOX> ... </BOX>
párová značka umožňující vyjádřit logickou strukturu matematického vzorce (tj. sdružit části, které patří k sobě)
<BLOCKQUOTE> ...citovaný text... </BLOCKQUOTE>
<BQ>
...citovaný text...
</BQ>
párová značka pro citovaný text; typicky je text odsazen od levého i pravého okraje s mezerou před a za blokem citovaného textu; uvnitř tohoto příkazu je možné použít všechny ostatní značky
<BODY background="url" bgcolor=" barva" text="barva" link=" barva" alink="barva" vlink=" barva">
...tělo dokumentu...
</BODY>
párová značka ohraničující celou hlavní část dokumentu
background URL obrázku použitého jako podklad
bgcolor barva podkladu dokumentu
text barva normálního textu
link barva hypertextových odkazů
alink barva aktivních (právě vybraných) odkazů
vlink barva již použitých odkazů<BR clear=[left | right | all]>
clear specifikuje způsob obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky