Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<A href="url" name="návěští" title="text" rel="typ" rev="typ" URN="uniform_resource_name" methods="metoda" target="cílové_okno" shape=["default" | "circle x,y,z" | "rect x,y,w,h" | "polygon x1,y1,x2,y2,..."]>
...text...
</A>
párová značka sloužící pro zápis hypertextového odkazu; definuje odkaz na jiný dokument nebo na část téhož dokumentu; část uzavřená v kontejneru <A> ... </A> je normální text dokumentu; aby bylo zřejmé, že se jedná o odkaz, bývá tento text barevně odlišen a podtržen; vložením <IMG> do kontejneru <A> ... </A> lze vytvořit "hypertextovou grafiku"
href URL cíle odkazu
name jméno použité v dokumentu jako návěští pro cíl skoku; návěští v dokumentu má obecně tvar <A NAME="jméno"> </A>; odkaz na toto návěští se zapisuje ve tvaru <A HREF="#jméno"> ... </A>
title stručný popisek dokumentu, na který značka odkazuje
rel určuje význam cílového dokumentu a jeho vztah k dokumentu stávajícímu
rev opak rel; určuje vztah aktuálního dokumentu k odkazovanému
typ je jeden z následujících definovaných názvů pro rel a rev (seznam není definitivní)
parent rodič
made autor (odkaz na domovskou stránku nebo mailto)
next následující dokument v hierarchii
previous předchozí dokument v hierarchii
URN tento atribut se nepoužívá, ale do nové verze HTML jazyka se s ním počítá
methods mezerami oddělovaný seznam HTTP metod (GET, PUT, ...), které podporuje cílový objekt (málo podporovaný atribut), počítá se s ním do další verze HTML jazyka
target jméno okna, rámce nebo prohlížeče, ve kterém má být zobrazen dokument navázaný na tento odkaz; pokud jméno neexistuje vytvoří se okno nové; následuje seznam předem definovaných jmen
_blank pro dokument vždy využít nové okno
_self zobrazit v tomto okně (ruší účinek atribitu target ve značce <BASE>)
_parent zobrazit dokument v rámu či okně, ve kterém je zobrazen nejbližší nadřazený <FRAMESET>
_top pro zobrazení použít celé okno prohlížeče (ruší rozdělení okna na rámy)
shape definuje tvar a oblast jedné citlivé části obrázku zavedeného značkou <FIG>, při jejímž zvolení má prohlížecí program předat souřadnice této oblasi CGI skriptu kotvy; jedna z možností jak vytvořit klikatelný obrázek ve spojení s prvkem <FIG> (!nestandardní prvek!)
default implicitní tvar
circle kruh; x,y,r souřadnice středu a poloměru
rect obdélník; x,y,w,h souřadnice levého horního rohu, šířka a výška
polygon obecný mnohoúhelník; x1,y1,x2,y2, ... souřadnice jednotlivých vrcholů



<ABBREV> ... </ABBREV>
párová značka vymezující zkratku
!prvek není standardizován




<ABOVE sym=[line | equals | cub | larr | rarr | hat | tilde]>
...výraz...
</ABOVE>
párová značka specifikující speciální nadtrhávání matematických výrazů
sym předepisuje způsob nadtrhávání
line jednoduchá čára (implicitní)
equals dvojitá čára
cub ležatá složená závorka
larr šipka doleva
rarr šipka doprava
hat stříška
tilde vlnka



<ACRONYM> ... </ACRONYM>
párová značka vymezující akronym (předzdívku, alias)
!prvek není standardizován




<ADDRESS> ... </ADDRESS>
párová značka pro adresu; obsahuje informace jako adresa, podpis, autorství; text je zpravidla zobrazován kurzívou s odsazením od levého okraje




<APPLET code="url_kódu_apletu" codebase="základní_url_apletu" alt="alternativní_text" name=symbolické_jméno_apletu width="šířka_zabraného_pole" height="výška_zabraného_pole" vspace="vertikální_odsazení" hspace="horizontální_odsazení" align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmiddle | baseline | absbottom]>
...parametry ( <PARAM> )...
...text...
</APPLET>
párová značka zařazující do dokumentu hotový program jako distribuovanou aplikaci; aplet je běžnou součástí řádku; aplety mohou obsahovat celou řadu parametrů, kterými lze ovlivnit jejich chování; pro definování hodnot parametrů apletu slouží prvek PARAM; kromě toho se uvnitř prvku APPLET může vyskytnout libovolný text
code URL kódu appletu; povinný atribut
codebase základní URL apletu
alt alternativní text, kterým se nahrazuje aplet v případě, kdy prohlížecí program aplety nezpracovává
name symbolické jméno apletu, které mohou využívat ostatní aplety na téže stránce
width požadovaná šířka pole vymezeného pro aplet, povinný atribut
height požadovaná výška pole vymezeného pro aplet, povinný atribut
vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem apletu ve svislém směru (vertikální odsazení pole apletu)
hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem apletu ve vodorovném směru (horizontální odsazení pole apletu)
align umístění apletu vůči okolí
top horní okraj pole apletu bude zarovnán s horním okrajem řádku
midlle střed pole apletu bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj pole apletu bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění na levý okraj
right vodorovné umístění na pravý okraj
texttop horní okraj pole apletu bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
absmiddle střed pole apletu bude zarovnán na střed řádku
baseline dolní okraj pole apletu bude zarovnán na účaří řádku
absbottom dolní okraj pole apletu bude zarovnán se spodním okrajem řádku



<AREA shape=[default | circle | rect | polygon] coords="souřadnice_oblasti" href="url" alt="alternativní_text" target="cílové_okno">
nepárová značka sloužící k popisu jedné citlivé oblasti na grafickém objektu a specifikaci hypertextového odkazu svázaného s touto oblastí
shape definuje tvar oblasti obrázku
default implicitní tvar
circle kruh
rect obdélník
polygon obecný mnohoúhelník
coords definuje souřadnice (rozměry) oblasti obrázku
x,y,r souřadnice středu a poloměr kruhu
xl,yl,xp,yp souřadnice levého horního a pravého dolního rohu pro obdélník
x1,y1,x2,y2,... souřadnice jednotlivých vrcholů pro obecný mnohoúhelník
href URL cíle odkazu
target jméno okna, rámce nebo prohlížeče, ve kterém má být zobrazen dokument navázaný na tento odkaz
alt alternativní text, kterým se nahrazuje grafika v případě, kdy prohlížecí program neumí nebo nesmí zobrazovat grafiku



< ARRAY coldef="definice_sloupců" labels ldelim="levá_závorka" rdelim="pravá_závorka" align=[top | middle | bottom]>
...prvky_matice...<ROW>
</ARRAY>
párová značka vymezující matici; obsahem je posloupnost prvků, které popisují řádky a položky matice
coldef šablona pro tvar sloupců; může být sestavena z následujících prvků
L položka zarovnaná doleva
R položka zarovnaná doprava
C položka zarovnaná doprostřed
+ vložené znaménko plus
- vložené znaménko minus
= vložené symbol rovnítko
labels první řádek a první sloupec se považují za nadpisy sloupců a řádků
ldelim symbol pro levou závorku matice
rdelim symbol pro pravou závorku matice
align zarovnání matice vůči okolnímu vzorci
top účaří prvního řádku matice proti účaří okolního vzorce
middle střed matice proti účaří okolního vzorce (implicitní hodnota)
bottom účaří posledního řádku matice proti účaří okolního vzorce



čitatel
<ATOP>
jmenovatel
nepárová značka umožňující vyjádření kombinatorického "n nad k"; výraz před značkou je "čitatel", za značkou "jmenovatel" kombinatorického výrazu;<ATOP> narozdíl od příkazu <CHOOSE> není uzavírán do kulatých závorek; prvek musí být umístěn uvnitř prvku <BOX>




<AU> ... </AU>
párová značka definující jméno autora
!prvek není standardizován